Lượt xem: 38
Hội Cựu Chiến binh huyện Long Phú với những kết quả và giải pháp xây dựng và phát triển mô hình kinh tế.
      Trong những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, và truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, các cấp Hội CCB huyện Long Phú luôn quyết tâm thực hiện tốt phong trào xóa đói – giảm nghèo, phát triển mô hình kinh tế, mang lại hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

     Với 1.549 hội viên hiện có trong toàn Hội, sinh hoạt ở 11 cơ sở Hội và 61 chi hội, 35 phân hội trong toàn huyện. Trong những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Long Phú đã xây dựng được hơn 100 mô hình phát triển kinh kế, trong đó có hơn 50 mô hình đăng ký thực hiện mô hình “dân vận khéo”. 11/11 cơ sở Hội đã xây dựng được mô hình “Quỹ đồng đội”, từ mô hình này, các cơ sở Hội đã tạo điều kiện cho các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế hộ cải thiện đời sống, tạo thêm thu nhập; giúp xây dựng và sửa chữa được 42 căn nhà cho hội viên bức xúc về nhà ở với số tiền gần 02 tỷ đồng, cũng từ mô hình này đã giúp cho 15 hội viên tự cất được nhà ở với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Các cơ sở Hội còn xây dựng được mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Mô hình VAC, VARC; mô hình nuôi heo nái, nuôi cá ao, mương, vườn; mô hình nuôi dê, nuôi bò sinh sản, nuôi bò thịt, (trong tổng số hơn 6.200 đàn bò của huyện, đàn bò hộ hội viên CCB nuôi chiếm gần 50%); mô hình nuôi cá kết hợp trồng lúa; mô hình trồng màu luân canh; bồn bồn – lúa – cá; mô hình trồng bưởi da xanh, chanh bông tím, chanh không hạt, chuối cao sáp, nuôi ba ba, lươn không bùn, trồng nấm rơm, mít thái, bông thiên lý, thanh lông ruột đổ; mô hình dịch vụ sản xuất nông nghiệp’ tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình sản xuất cánh đồng lớn; mô hình tổ hùn vốn xoay vòng; mô hình trồng cây ăn trái áp dụng công nghệ cao; mô hình trồng rau trong nhà lưới … cho thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng trở lên/mô hình. Đặc biệt là có mô hình (tổ hợp tác nuôi bò sinh sản của Hội CCB xã Long Phú, cho thu nhập từ 150 – 200 triệu đồng/hội viên và mô hình trồng chanh bông tím của CCB xã Phú Hữu cho thu nhập từ 800 – hơn 01 tỷ đồng/năm.

  Chú thích ảnh: Hội CCB tỉnh tham quan mô hình trồng trọt của hội viên CCB xã Trường Khánh

      Ông Thạch Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú cho biết: “Hiệu quả từ mô hình mang lại không chỉ thu hút nhiều lao động, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương là vợ, con em hội viên CCB, Cựu quân nhân và nhân dân trên địa bàn. Chỉ tính riêng mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ với (02 mô hình, giải quyết việc làm cho 19 lao động; 293 gia trại, giải quyết việc làm cho 732 lao động; 04 hộ thực hiện mô hình kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho 23 lao động … Tất cả các mô hình mà CCB triển khai thực hiện và duy trì, nhân rộng cho đến nay đều chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động; chấp hành nghiêm việc nộp thuế và đóng góp tài chính đầy đủ theo quy định”. Cũng từ các mô hình này, hằng năm, huyện Long Phú càng có nhiều hơn hộ hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”. Có thể nói, thông qua các mô hình trên các cấp Hội luôn chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhất là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cũng từ mô hình trên, đã tác động đến tinh thần và nghị lực của CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không chỉ phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là vốn; khoa học – kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi”, mà còn hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng và hợp pháp. Cụ thể: Ở đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ hội viên có mức sống khá, giàu là 621 hộ, chiếm 41,98%; hộ cận nghèo là 178 hộ, chiếm 12,03% và hộ nghèo là 135 hộ, chiếm 9,12%. Hiện tại, số hộ hội viên CCB có mức sống khá, giàu là 857 hộ, chiếm 56,38%, tăng 14,40% so với đầu nhiệm kỳ; số hộ cận nghèo giảm xuống còn 66 hộ, chiếm 4,34% và hộ nghèo giảm chỉ còn 13 hộ, chiếm 0,85%; huyện Long Phú có trên 80% chi hội xóa trắng hộ hội viên nghèo.
      Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả, sự lan tỏa sâu rộng của các phong trào, các mô hình, các cấp Hội CCB huyện Long Phú, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 23/06/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Nghị quyết Đại hội VI của Hội CCB Việt Nam, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên tập trung bám sát vào chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền, tuân thủ Pháp luật, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đưa phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vào nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, vận động hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương để xây dựng và phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, có năng suất, sản phẩm chất lượng, cạnh tranh cao, gắn với bảo vệ môi trường. Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp trang trại, gia trại; tổ hợp tác, hợp tác xã do CCB làm chủ, tranh thủ thời cơ, môi trường thuận lợi, phát huy lợi thế tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, khoa học và công nghệ, thị trường, sản xuất sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh thương mại nội địa … Nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào, chăm lo, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Để thực hiện đạt hiệu quả cao, ông Thạch Thanh Tâm, thông tin thêm: Hằng năm, Hội CCB huyện Long Phú, tăng cường chỉ đạo các cơ sở Hội căn cứ chỉ tiêu của toàn Hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng, giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo đến từng chi hội, trong đó chú trọng phân tích, làm rõ nguyên nhân các hộ nghèo, cận nghèo của hội viên, đặc biệt là hộ hội viên nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có biện pháp giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, tư liệu sản xuất, dạy nghề; quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, sáng kiến giảm nghèo, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ cơ sở khắc phục khó khăn, phổ biến kinh nghiệm hay, để hoạt động kinh tế phát triển sâu rộng, đảm bảo mô hình có sức lan tỏa sâu, rộng.
        Phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, phát triển sản xuất mới, sản xuất hỗ trợ, theo mùa, vụ, phục vụ thị trường địa phương. Tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển đa dạng ngành nghề để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin, quản lý chắc nguồn vốn vay ưu đãi, sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện ủy thác, không để thất thoát, chiếm dụng vốn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu tăng tỷ lệ tổ tốt, khá, giảm tổ trung bình, không còn tổ yếu kém. Tăng cường hoạt động nguồn vốn do hội viên đóng góp, vốn đầu tư cho các mô hình, cơ sở sản xuất – kinh doanh, các dự án kinh tế, ưu tiên hỗ trợ cho vay đối với hội viên là đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Gắn hoạt động kinh tế với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” góp phần xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, phối hợp lồng ghép với các chương trình, cuộc vận động, nhất là về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực các chuyên đề hằng năm, nhất là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, ý chí nỗ lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống và khát vọng phồn vinh – hạnh phúc của các cấp Hội và hội viên CCB trong toàn huyện.
       Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Truyền thống, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Hội CCB huyện Long Phú quyết tâm thực hiện tốt phong trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, tăng cường vận động số hộ hội viên giàu, kèm cặp, giúp đỡ hộ hội viên nghèo; vận động hộ hội viên khá, tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với hộ hội viên có mức sống trung bình, duy trì và phát triển, nâng mức các tổ góp vốn xoay vòng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ hội viên nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, phương tiện và tư liệu sản xuất, kinh doanh … phấn đấu xóa trắng hộ hội viên nghèo trong thời gian tới.

 Bài và ảnh: Sóc Ca.

TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 555
 • Trong tuần: 3 577
 • Tất cả: 850198
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.