Lượt xem: 47
Long Phú phát huy kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng Long Phú phát triển nhanh và bền vững.
       Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nhà chiến lược tài ba, Nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một sự nghiệp vẻ vang và di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn đó, ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 – CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với quyết tâm làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

     Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chỉ thị 05 – CT/TW, 05 năm qua, Đảng bộ huyện Long Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và Nhân dân, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm bằng hình thức trực tuyến và tổ chức các buổi trực tiếp ở các cơ sở, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa và thấm nhuần trong đời sống xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên đề học tập và làm theo Bác trong hệ thống giáo dục, đào tạo, nhất là với thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp thêm niềm tự hào về Bác Hồ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức trong hệ thống chính trị duy trì nề nếp đưa nội dung Chỉ thị 05 – CT/TW, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ, chú trọng liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị, xác định nhiệm vụ, giải pháp để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân cuối năm. Qua đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên, công chức được nâng lên rõ nét.

      Để việc học và làm theo Bác đi vào thiết thực, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xác định nội dung đột phá thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020, một số cấp ủy xác định nhiệm vụ đột phá hằng năm để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết và đạt hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách làm việc; phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; xác định những hạn chế liên quan đến chủ đề hằng năm và việc bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm để tập trung xử lý dứt điểm, góp phần củng cố lòng tin trong Nhân dân và ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn dân cư. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân đạt hiệu quả cao.


        Chú thích ảnh: Quang cảnh Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

       Kết quả, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Long Phú có 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen, 01 cá nhân và 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen; 03 cá nhân và 02 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen; có 82 cá nhân và 60 tập thể được Chủ tịch UBND huyện Long Phú tặng giấy khen, trong đó có 25 cá nhân và 15 tập thể được khen thưởng qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt là có 97 cá nhân và 22 tập thể ở cấp xã, thị trấn được khen thưởng, 14 cá nhân và 03 tập thể được biểu dương ở cấp cơ sở. Có thể khẳng định kết quả lớn nhất trong 05 năm thực hiện Chỉ thị là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng được nâng lên rõ rệt, mang lại sự thống nhất, đòan kết, đồng lòng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa thật sự sâu rộng; việc đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ của một số chi bộ, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.
      Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long Phú xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW gắn với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và trong Nhân dân, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trách nhiệm nêu gương. Đổi mới đa dạng hóa phương pháp và hình thức học tập, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tổ chức tuyên truyền, học tập trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, phù hợp, là việc làm tự giác, thường xuyên. Bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW giai đoạn 2021 – 2025 và hằng năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Gắn thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu, giữ vững kỹ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW thành giải pháp nhằm thúc đẩy khát vọng và niềm tin xây dựng quê hương Long Phú ngày càng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân và trong toàn bộ hệ thống chính trị; đẩy lùi tư tưởng “trông chờ”, “ỷ lại”, “trì trệ”, thúc đẩy tinh thần nỗ lực tự vươn lên, không cam chịu khó khăn và lạc hậu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng tiêu cực, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, tăng cường công tác kiểm tra, gám sát, sơ, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Những kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW là nền tảng tinh thần vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long Phú tiếp tục phát huy đoàn kết, tin tưởng không ngừng học tập và làm theo Bác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực xây dựng quê hương Long Phú phát triển nhanh và bền vững.

                                                                       Bài và ảnh: Sóc Ca.

    

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 592
 • Trong tuần: 7 917
 • Tất cả: 456496
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.