Lượt xem: 175
Những hiệu ứng tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
       Trong 19 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Huyện ủy Long Phú, đến nay có 12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 07 chỉ tiêu đạt từ 55% trở lên, ước đến cuối nhiệm kỳ các chỉ tiêu đều đạt theo Nghị quyết đề ra.
Huyện Long Phú diện tích sản xuất lúa đặc sản, lúa chất lượng cao, chiếm gần 99%
      
        Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, nửa đầu nhiệm kỳ qua, huyện Long Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Huyện chủ động thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện quyết liệt; các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai nhân rộng. Cụ thể, tổng sản lượng lúa hằng năm đạt trên 210.000 tấn, trong đó, lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm gần 99%, vượt 23,74% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Huyện quan tâm phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trạng, gắn với bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh; tổng đàn gia súc tăng 77,73% so với cùng kỳ năm 2020; tổng sản lượng thủy sản năm 2023 đạt 7.631 tấn, vượt 55,73% chỉ tiêu Nghị quyết; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 167 triệu đồng, đạt 101,21% chỉ tiêu Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện đúng theo chương trình, kết hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện có 07/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã còn lại thực hiện đạt từ 17/19 tiêu chí trở lên. Toàn huyện có 16 sản phẩm OCOP, trong đó có 01 sản phẩm 04 sao, tất cả các sản phẩm được quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ, … Các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện được tập trung triển khai thực hiện, tạo sự phấn khởi trong quần chúng Nhân dân. Công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện tốt.
         Về lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, các sự kiện, ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; số ca sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, huyện Long Phú tập trung triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đó là: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào Khner giảm trên 3,5%/năm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung triển khai thực hiện, có chuyển biến tích cực; chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được cải thiện; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đã thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội bền vững. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ huyện Long Phú hiện có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, với gần 3.300 đảng viên.
     Chú thích ảnh: Quang cảnh hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Phú, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
         Đồng chí Lâm Tiến Thạch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Phú, cho biết: “Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú, luôn quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức biên chế, bảo đảm lãnh đạo toàn diện của Đảng về nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo theo quy định. Bình quân hằng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 19%. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND huyện, có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm của cán bộ, đảng viên, công cức, viên chức, người lao động được nâng lên. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị  quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân luôn được duy trì thường xuyên; công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện tốt. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và cán bộ được thực hiện định kỳ hằng năm đi vào nề nếp.
         Đồng chí Lâm Tiến Thạch, nhận định, những kết quả được được trong thời gian qua, là sự khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương đã đề ra. Nhưng không vì đó mà chủ quan, tự bằng lòng, lơ là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện phải quyết tâm hành động, tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Huyện ủy Long Phú yêu cầu: Toàn huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của huyện. Đẩy mạnh phát triển lúa đặc sản, lúa chất lượng cao; phát triển vùng cây ăn trái tập trung chuyên canh. Quan tâm kiện toàn, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của huyện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xúc tiến đầu tư phát triển chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên kinh doanh, siêu thị các loại hình dịch vụ, … Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung rà soát các nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu trên giao hằng năm, siết chặt quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật định. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống, ưu tiên vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định.
        Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các mô hình văn hóa, khu dân cư văn hóa thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng Nhà Văn hóa ấp chưa đạt chuẩn; xây dựng mới Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 100% kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số), thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.
        Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

        Bài và ảnh: Sóc Ca.
 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 62
 • Hôm nay: 241
 • Trong tuần: 4 966
 • Tất cả: 1725585
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.