Lượt xem: 65
Huyện Long Phú khởi sắc văn hóa – nông thôn mới.
       Nâng chất đời sống Nhân dân trên nhiều phương diện, làm khởi sắc hơn nữa diện mạo văn hóa – nông thôn mới ở một địa phương có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và huyện đang từng bước tiến dần về đích chuẩn nông thôn mới. Đây là quyết tâm cao của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020 – 2025 đang diễn ra rộng khắp trên địa bàn huyện Long Phú.

      “Tiếp tục phát triển phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đảm bảo sự phát triển bền vững. Đó là quyết tâm đề ra trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2020 – 2025 của huyện Long Phú”. Ông Lê Thanh Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Phú, khẳng định. Để thực hiện hóa quyết tâm đó, huyện đề ra giải pháp gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa – thể thao ở cơ sở, đưa các nội dung của phong trào vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện là những phần việc thực hiện quyết liệt trước mắt và lâu dài của huyện Long Phú. Đồng thời, tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng chất phong trào bằng cách phát huy ý thức tự giác của người dân, huy động các nguồn lực tham gia phong trào, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội hóa về hoạt động văn hóa – thể thao nhằm động viên sự tích cực tham gia đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, từng bước nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đồng thời tạo cơ chế tự quản ở cộng đồng … cũng được xem là những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến của phong trào trong thời gian tới ở địa phương.

 Chú thích ảnh: Huyện Long Phú quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước đạt chuẩn.

        Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thật sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đây là những phần việc đồng loạt tiến hành trong thời gian tới. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Phú lần thứ XIII, huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW, ngày 09 - 06 – 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, xây dựng các mô hình văn hóa, khu dân cư văn hóa thiết thực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử; văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành. Quản lý nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa – thể thao từng bước đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2025, có 11/11 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa – thể thao từng bước đạt chuẩn; xây dựng thêm 18 nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp, nâng cấp và mở rộng 10 nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp để phục vụ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao, phong trào “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

      Trong bối cảnh, nhà nhà đều kết nối Internet, người nông dân đã biết đến mạng xã hội, thì xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, khuyến khích các nội dung lành mạnh, tích cực “thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin sai sự thật đã được quan tâm hơn. Chú trọng song hành giữa chống và xây, việc xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng xã hội đã được phong trào đề cặp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa luôn cần có những vườn hoa để “lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”. Vì vậy, huyện Long Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn dân cư; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thật sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, không để thành viên trong gia đình có hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng xã hội học tập, văn hóa học đường; phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cấp, xây mới các công trình phù hợp với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hưởng thụ văn hóa – nghệ thuật ở địa phương; phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở; phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương. …
        Tất cả những phần việc này sẽ được huyện Long Phú cụ thể hóa và tiến hành đồng bộ, nhằm tạo nên những vườn hoa thơm cho phong trào ngày thêm khởi sắc.

Bài và ảnh: Sóc Ca.
         

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 340
 • Trong tuần: 340
 • Tất cả: 952819
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.